Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BioNaturalny z 02.10.2017

 

 

  1. Definicje

   Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

   1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
   2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
   4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Sklep BioNaturalny Ewelina Jarka;
   5. Sklep internetowy (Sklep BioNaturalny Ewelina Jarka) – serwis internetowy dostępny pod www.bionaturalny.p, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
   6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
   7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
   8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
   9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
   10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.                                                                                                                                                                                                              
  2. Postanowienia ogólne                                                                                                                                                                                                    
   1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.bionaturalny.pl.
   2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
   3. Sklep internetowy, działający pod adresem: www.bionaturlany.pl, prowadzony jest przez Sklep BioNaturalny Ewelina Jarka z siedzibą w Koninie przy ul. Konwaliowej 14/18  62-502. NIP: 665-228-50-61, Regon: 300159062. Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.
   4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
    1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
    2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
    3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
    4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego.
   5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
   6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Sklep BioNaturalny Ewelina Jarka, zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
   7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.bionaturalny.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.                                                                                                                                    
  3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego                                                                                                                                                                  
   1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
   2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
   3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
   4. Sklep BioNaturalny Ewelina Jarka może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
    1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
    2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,
    3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sklep BioNaturalny Ewelina Jarka za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sklep BioNaturalny Ewelina Jarka.
   5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sklep BioNaturalny Ewelina Jarka.
   6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
   7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
    1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
    2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
    3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
    4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sklep BioNaturalny Ewelina Jarka,
    5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
    6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.                                                                                 
  4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży                                                                                                                                                                              
   1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
   2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.bionaturalny.pl, dokonać wyboru konkretnego rodzaju towaru - ewentualnie - ilości z ofert sklepu, następnie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
   3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
   4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „np. Zamawiam z obowiązkiem zapłaty lub innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
   5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące m.in. przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), wybranej metody płatności, wybranego sposobu dostawy, czasu dostawy.
   6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” . 
   7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z  Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
   8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
   9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
   10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
   11. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.bionaturalny.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
   12. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.                                                                                                                                                                  
  5. Dostawa                                                                                                                                                                                                                        
   1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
   2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym (ograniczony obszar), przesyłką kurierską DPD, Paczka w RUCHu lub Paczkomatem InPost. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w naszym punkcie odbioru: Biurowiec Skarpa KCJO II piętro, Energetyka 6b, 62-510 Konin, Polska, Od poniedziałku do czwartku w godzinach od 12.00 do 20.00, oraz w sobotę w godzinach 8.00-12.00, z wyjątkiem świąt państwowych. 
   3. Koszty dostawy wynoszą: szczegółowe informacje http://bionaturalny.pl/Wysylka-cterms-pol-14.html. Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia.
   4. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.                                                             
  6. Ceny i metody płatności                                                                                                                                                                                                
   1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
   2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
    1. przelewem na numer konta bankowego mBank 79114020040000340277022306
    2. płatnością w systemie IAI Pay
    3. zapłata kartą płatniczą 
    4. gotówką w punkcie odbioru osobistego Biurowiec Skarpa KCJO II piętro Ul. Energetyka 6b, 62-510  Konin
VII. Prawo do odstąpienia od umowy                                                                                                                                                                                               
 1. Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia „w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.”
 2. Pamiętaj również, że zgodnie z prawem konsumenckim niektóre produkty nie są objęte prawem odstąpienia od umowy bez podania przyczyny (możliwością zwrotu).

  Informacje w tym zakresie znajdują się w opisie takiego produktu.

  Dotyczy to między innymi następujących produktów:
  a) produkty dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, np. bielizna, szczoteczki do zębów, depilatory, kremy, podkłady itp.;

  b) nagrania dźwiękowe jak również gry i programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  c) produkty nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  d) produkty ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do spożycia lub użycia;

  e) produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas Sklep BioNaturalny Ewelina Jarka, Ul. Konwaliowa 14/18, 62-502 Konin, sklep@bionaturalny.pl)o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).
 4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.           
                                                                                                                     
VIII. Skutki odstąpienia od umowy                                                                                                                                                                                                                       
 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 2. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.                      W przypadku kiedy produkty będą uszkodzone zwrot nie zostanie uznany a koszt ponownej dostawy ponosi klient.                                                          Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

  Moduł zwrotów jest dostępny w zakładce Moje Zamówienie. Proces zwrotu jest ułatwiony dzięki kreatorowi zwrotów. Przesyłkę można odesłać własnym kurierem, bądź Pocztą Polską.

  Do przesyłki należy zawrzeć następujące pozycje:

  1. Produkty zwracane (Klient zaznacza zwracane pozycje w module zwrotów). W przypadku zwrotu bez użycia kreatora należy wpisać zwracane pozycje w formularzu. 
  2. Formularz zwrotu z dołączonym dowodem zakupu.
  3. Na przesyłce należy umieścić adnotację zwrot,
  4. Nakleić wygenerowaną w module zwrotów etykietę nadawczą lub w przypadku wyboru innej formy dostawy etykietę nadawczą firmy kurierskiej.

  Nie odbieramy przesyłek pobraniowych oraz z Paczkomatów InPost.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów                                                                                                                                                                                                    
 1. Sklep BioNaturalny  Ewelina Jarka jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@bionaturalny.pl. Sklep BioNaturlany Ewelina Jarka zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
 3. Sklep BioNaturalny Ewelina Jarka nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.   
 4. W przypadku reklamacji towarów uszkodzonych podczas transportu należy sfotografować opakowanie, w którym przesłany został towar oraz uszkodzony produkt i przesłać wraz z numerem reklamacji na nasz adres email: sklep@bionaturalny.pl.

  Jeśli opakowanie było uszkodzone reklamację należy skierować zgodnie z wytycznymi do firmy kurierskiej, jeśli produkt został uszkodzony z powodu nieprawidłowego zabezpieczenienia reklamacje prosimy kierować do sklepu(do reklamacji prosimy dołączyć zdjęcia uszkodzonych produktów oraz opis uszkodzenia) Jeśli obsługa sklepu poprosi o odesłanie produktów, należy wydrukować formularz reklamacyjny, podpisać go oraz dołączyć dowód zakupu i wysłać na adres: Sklep BioNaturalny Ewelina Jarka, ul. Konwaliowa 14/18  62-502  Konin, z dopiskiem: reklamacja nr....

  Nie ponosimy odpowiedzialności za produkt uszkodzony na skutek wysokich temperatur. Dokładamy starań aby zabezpieczyć produkty przed rozpuszczeniem, jednak nie mamy wpływu na transport oraz ich przechowywanie przez firmy kurierskie.

                                                                                
X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną                                                                                                                                                     
 1. Sklep BioNaturalny Ewelina Jarka podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep BioNaturalny Ewelina Jarka o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. 
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ul. Konwaliowa 14/18   Konin   62-502, mailowo pod adres sklep@bionaturalny.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Sklep BioNaturalny Ewelina Jarka zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

XI. Rabaty 

 

 

1. Rabaty naliczane są automatycznie przez system sklepu po spełnieniu wymagań opisanych w promocji.
XII. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe                                                                                                                                                                                  
 1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklep BioNaturalny Ewelina Jarka a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklep BioNaturalny Ewelina Jarka a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklep BioNaturalny Ewelina Jarka
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel